Η ΔΕΥΑΤ αναβάθμισε την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της Πόλης μας

«Βελτίωση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τρίπολης»

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή νέων δεξαμενών επεξεργασίας αποβλήτων,  απαραίτητων για την επέκταση των εγκαταστάσεων, και  την αντικατάσταση μηχανημάτων στις παλαιότερες δεξαμενές του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης μας. Σήμερα μετά από αρκετό διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί αρκετοί έλεγχοι και διάφορες απαραίτητες ρυθμίσεις πραγματοποιείται η πλήρης επεξεργασία όλων των εισερχόμενων υγρών αποβλήτων της Τρίπολης και της ΒΙ.ΠΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν  4.500.000€ και εντάχθηκε στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής. Από το ποσό αυτό τα 890.000€ ήταν χρηματική συμμετοχή της ΔΕΥΑΤ.    Προβλέπεται εντός του μήνα Μαίου να πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων αυτών.

Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Αλέξανδρος Κοτσιάνης, δηλώνει πως με το έργο ζωής  αυτό συμβάλλει στην  αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης μας κατά ένα σημαντικό μέρος .

Συνημμένα αρχεία: