Ρύθμιση Εξόφλησης Χρεών

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες στην εξόφληση των χρεών τους προς τη ΔΕΥΑΤ, δόθηκε με απόφαση του Δ.Σ. δυνατότητα ρύθμισης για την εξόφληση των χρεών σε δόσεις, με γνώμονα τα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Τέτοια γεγονότα είναι:                                                                                                                       

1. Ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του σε 12 δόσεις
2. Άτομο με ειδικές ανάγκες ή μέλος της οικογενείας του σε 9 δόσεις
3. Πολυτεκνία σε 9 δόσεις
4. Στράτευση σε 6 δόσεις
5. Εποχιακή επιχείρηση σε 4 δόσεις
6. Ζημιές σε 6 δόσεις
7. Διάλυση επιχείρησης σε 6 δόσεις
8. Πτώχευση σε 12 δόσεις
9. Οφειλές από φορολογικές δηλώσεις  πάνω από 1.467€ σε 6 δόσεις
10. Οφειλές από δάνεια πάνω από 1.467€ σε 6 δόσεις
11. Οφειλές από φόρους κληρονομιών, δωρεών κ.λ.π. σε 6 δόσεις

Για όσους δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες, οι δόσεις θα ανέρχονται σε τρείς (3).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό των αντίστοιχων δόσεων, στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ.