Αποδεκτές τιμές Ποιότητας Νερού

pH:   8   -   8,30                       →  ( 6,50   ≤ pH  ≤  9,50  )

Αγωγιμότητα: 340 μS    ( με όριο 2.500 μS στους 20ο C )

Υπολλειματικό  Χλώριο: 0,05-0,3   mg/lt

Αμμώνιο: 0.001  με όριο 0,5 mg/lt  NΗ4+

Νιτρώδη: 0,002  με όριο 0,5  mg/lt    NO 2-

Νιτρικά:  1-13   με όριο 50 mg/lt    NO3-

E. coli: 0/100ml                         →           με όριο το 0/100ml

Εντερόκκοκοι:  0/100ml           →           με όριο το 0/100ml

Ολικά κολοβακτιριοειδη:    *

Αρ. Αποικ.22oC:  *

Αρ. Αποικ.37oC:  *

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ:    17 -  20  0dH    
                                  120  mg/lt Ca+2 
                                  4,90 mg/lt Mg+2          

*  Δεν προβλέπονται οριακές τιμές για το πόσιμο νερό σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001

- Ο προσδιορισμός τους γίνεται για λόγους επιστημονικής πληρότητας.-