Ύδρευση

Η ΔΕΥΑΤ με τα έργα που πραγματοποιεί στοχεύει: 

  • στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού
  • στη μόνιμη και μακροπρόθεσμη υδροδότηση με 24ωρη παροχή νερού και την κατάργηση των αναχρονιστικών ιδιωτικών δεξαμενών 
  • στον περιορισμό των διαρροών και της απώλειας νερού
  • στον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου
  • στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Όλα τα δίκτυα ύδρευσης, είτε πρόκειται για αντικαταστάσεις παλιών δικτύων, είτε για νέα δίκτυα, κατασκευάζονται από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (σύγχρονη τεχνολογία) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, και να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές και η απώλεια υδατικών αποθεμάτων. 

Συνεργασία ΔΕΥΑΤ με το Σύνδεσμο Μεθυδρίου 

Η ΔΕΥΑΤ έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση, με το Σύνδεσμο Υδατικών Έργων Μεθυδρίου με σκοπό τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συνδέσμου. Συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑΤ αναλαμβάνει τις επισκευές βλαβών στα δίκτυα του Συνδέσμου, την επισκευή και συντήρηση του αντλιοστασίου και των γεωτρήσεων του, τον ποιοτικό έλεγχο του νερού με χημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις και παρακολούθηση υπολειμματικού χλωρίου, καθώς και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου προς το Σύνδεσμο. 

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού 

Η ΔΕΥΑΤ προχωρά στον εκσυγχρονισμό της με την εισαγωγή της πιο σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις υπηρεσίες της. Διαθέτει δύο συσκευές εντοπισμού αφανών διαρροών, για τον έλεγχο του δικτύου και των εντοπισμό των διαρροών έγκαιρα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να είναι σε θέση να επεμβαίνει άμεσα, χωρίς τις καθυστερήσεις που δημιουργεί το ψάξιμο για τον εντοπισμό της βλάβης. 

Η ποιότητα του πόσιμου νερού της Τρίπολης 

Βασική μέριμνα της ΔΕΥΑΤ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διανέμεται μέσω του δικτύου στους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό υπάρχει συνεχής εργαστηριακή παρακολούθηση του νερού. Ταυτόχρονα έχουν εκπονηθεί και μελέτες με σκοπό τον εντοπισμό των κινδύνων που υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσει το πόσιμο νερό.

Για τον εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΔΕΥΑΤ διαθέτει χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο το οποίο λειτουργεί από το έτος 2000. Κατά το διάστημα λειτουργίας του εργαστηρίου γίνονται δειγματοληψίες κάθε εβδομάδα από τουλάχιστον 5 σημεία της πόλης. Δειγματοληψίες γίνονται και από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Τρίπολης.

Από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων μέχρι σήμερα δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα ρύπανσης ή μόλυνσης του νερού.

Κατά διαστήματα γίνονται δειγματοληψίες και από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας και αναλύσεις των δειγμάτων από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Και από τις αναλύσεις αυτές έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ποιότητας του πόσιμου νερού.

Εκτός από την εργαστηριακή παρακολούθηση, η ΔΕΥΑΤ έχει στη διάθεσή της μελέτες που περιλαμβάνουν γεωλογική χαρτογράφηση όλων των υδρογεωλογικών λεκανών από τις οποίες προέρχεται το πόσιμο νερό της Τρίπολης καθώς και καταγραφή των υφισταμένων δραστηριοτήτων σ' αυτές. Μέσω των μελετών αυτών γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας να δημιουργηθούν προβλήματα στο νερό για περιορισμένα χρονικά διαστήματα είτε από διάφορα απόβλητα είτε από φυτοφάρμακα.

Στις περιοχές αυτές παρακολουθούνται οι αλλαγές στις δραστηριότητες, έτσι ώστε να εντοπισθούν έγκαιρα τυχόν νέες δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή ρύπων και μικροοργανισμών και επομένως και κινδύνων για την ποιότητα των υπόγειων νερών. Αποδεκτές τιμές Ποιότητας Νερού